Archive for the ‘Poems’ Category

Ang Isang Dayuhan

  Ang Isang Dayuhan  By : Liz Maquet – 2011  Ako’y galing sa pinakamalayong lugar, higit labing tatlong libong kilometro Ang mahigit na pitong libo et isang dang pitong isla ay siyang nakapaligid nito. Paraiso ang tanyag sa akin,   I’m from the most remote locations, over thirteen thousand kilometers More than seven thousand seven islands […]